Vrijmetselarij

Ik kan dat met mijn geest doen en ik kan een werkelijk alternatief aan jou presenteren. Natuurlijk is dit niets anders dan een lering aan jullie, individueel, van de onvermijdelijkheid van het Zelfzijn van jou in verhouding met de Universele Geest. Mensen, het is niet meer dan dat. Maar het is niet minder dan dat. De hele her-associatie van Jezus Christus door Zijn eigen individuele transformatie is niet anders dan een verklaring van Zelf-onafhankelijkheid.

Luister. Op de een of andere manier moet je dit horen. Kun je het horen? In die zin heeft het helemaal niets te maken met Caesar, behalve in de zekerheid dat de onafhankelijkheid van het individu de associatie van de objectieve aarde overstijgt. Feit van de zaak!

Nu ga ik in op waar het probleem zich voordoet als je mij toestaat. Natuurlijk moet het zo zijn dat als het de Zelf-onafhankelijkheid uiteindelijk is die door jou individueel verklaard gaat worden, die in tegenspraak moet zijn met de gevestigde orde van de mens. Natuurlijk! Nu, alle demonstraties van de verschijning, door transformatie – de metamorfose van de soort is absoluut niet anders dan de verschijning van individuele Zelf-onafhankelijkheid. In vredesnaam! Het kan mij niet schelen wat je het noemt, of welke scripten je schrijft met betrekking tot de bereidheid van de gevestigde orde de rechten van de persoonlijke mens op te geven. Als je mij de Magna Carta wilt geven, neem ik die. Voor het eerst moest een koning toegeven dat hij geen totale sovereiniteit over zijn volk had. Het gebeurde in het jodendom, waar Jezus eindelijk zegt: de tempel heeft geen macht over mij; de macht van mijn geest dicteert de voorwaarden waaronder ik bereid ben mijzelf aan de wereld te presenteren. Heilige makreel! Jij doet alsof ik je iets vertel wat je voor de eerste keer hoort! Het enige wat Jezus je ooit heeft geleerd was de vrijheid, zowel geestelijk als lichamelijk – van geest en lichaam – jezelf te verklaren als wat? Volmaakt en heel zoals God je geschapen heeft. Waarom is dat zo moeilijk?

Als wij samenkomen (ik word hier door een paar bewustzijnen aangestuurd) om samen te zweren tot vrijheid van de mens, hetgeen in feite is wat we doen, blijft zelfs in de ultieme reductie tot een doel dat iets oplost van de gebondenheid, die bijvoorbeeld het erfgoed van beperking (de monarchie) ons heeft opgelegd, de waarde dat wij ergens in onze eenheid van doel onze individuele vrijheid erkennen te zijn zoals wij door God werden geschapen. De reden dat dit tot stand komt is – ik zal de vrijmetselarij gebruiken; de vrijmetselarij is niets anders is dan een uitdrukking van het vermogen van het individu om door de transformatie van zijn geest en lichaam te weten te komen dat hij het Koninkrijk van God is. Ben je je dat bewust? De meesten van jullie zijn zich dat bewust. Vrijmetserlarij is in zijn expressie van jou als een bouwer, door de auspiciën van jouw lichamelijke en geestelijke zelf, een vermogen heel te zijn zoals God. De grote wijsheid, de grote lering van de transformatie van jouw geest – de Philosophia Perennis – de vastbeslotenheid door Jezus, door Paulus, door alle ontluikende nieuwe soorten van de werkelijkheid dat de mens zich bevindt op het pad van individuele verlichting. Volgen jullie mij daarin? Telkens wanneer associaties doelen hebben die zij kunnen uitdrukken in een verenigd doel, zullen zij individueel de vrijheid beginnen te ervaren die inherent in hun is in hun noodzaak uitdrukking te geven aan het doel dat zij zoeken.

Dit brengt onvermijdelijk de passie met zich mee die zal binnenkomen – dit is het hele onderwijs van Jezus van Nazareth – in onze vastbeslotenheid een oplossing te zoeken voor een gemeenschappelijk probleem. In het zoeken naar een oplossing voor een gemeenschappelijk probleem zal zich in onze afgescheiden geesten een gebondenheid voordoen die de noodzaak van onze individuele vermogens overstijgt. Dit zou elke groep betreffen die samenkwam om iets te doen, en zeker is dat een groep die samenkomt als discipelen om het christusschap van Jezus te verklaren, want het enige wat Jezus gaat onderwijzen is dat jij in jou het individuele vermogen bezit om alle wetten van de gevestigde orde te trotseren en persoonlijk en individueel – dit is een verbazingwekkend idee – in jouw eigen geest de realisatie te ondergaan – laten we de woorden gebruiken: VRIJHEID, GELUK!

Dus, vrijmetselarij, esoterische vrijmetselarij, is uiteindelijk altijd een bedreiging voor de gevestigde orde. De waarheid van de zaak is dat alles wat de wereld onbekend is – een samenkomst van associaties om iets tot stand te brengen dat niet kan worden herkend of in tegenspraak is met de gevestigde orde – als een bedreiging zal worden gezien. In die zin is niets bedreigender dan de leringen van Jezus Christus van Nazareth, die aan jou verklaart dat jij, als een hele Zelf-identiteit, volmaakt bent zoals God jou geschapen heeft en daarom niets te maken hebt met de gevestigde orde waarin jij je bevindt. Dat is gewoon een constatering van een feit. Natuurlijk is dat subversief. Hoe zou het niet subversief zijn? Ergens onderweg kan de mens het niet helpen dat te verklaren in zijn eigen evolutionaire proces. Waarom? Het is waar!

Jezus zegt, uiteindelijk, in de leringen van de Cursus, dat er geen wereld is tot jij haar hier hebt gebracht. Hij maakt er in het geheel geen grapjes over. Hij zegt dat jij dacht dat er hier een gevestigde orde was. Dat is niet waar. Jij bracht haar hier toen je kwam. Jij verandert van gedachten en de wereld zal veranderen. Nu, als dat zich reduceert tot “we zijn deze tirannie beu, we gaan ons door onze wederzijdse inspanningen en commitments van onze krachten van toewijding verklaren aan een nieuw doel”, het zij zo. De energie van de passie die in die verklaring gaat bevat altijd meer dan de individuele associatie bereid is zichzelf te gunnen. Dat is noodzakelijkerwijs waar omdat hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. Het enige wat de associatie hoeft te doen is te besluiten het te doen. Nu, besluiten om het in z’n totaliteit te doen is noodzakelijkerwijs een vorm van de reductie van het ultieme doel alleen omdat de totaliteit zich moet uitdrukken in de beperking van zijn formulering. Daar maak ik me op dit moment niet druk over.

Wat er nu gebeurt is bewijs van jouw eigen individuele vrijheid uitgedrukt in een totaliteit. De vraag is of de wereld bereid zal zijn om jou daadwerkelijk een ruimtelijke referentie binnen dit continuüm te laten vestigen die de noodzaak voor individuele transformatie zal uitdrukken. Kun je dit horen? Natuurlijk is dit Een Cursus in Wonderen. Nu, verrassend genoeg bestaat er geen geheim over de noodzaak voor verlichting, of wel? Waarom staan jullie niet allemaal op? Wat jullie uitdrukken is vrijheid van geest. Kun je dit horen? Het enige wat jullie doen is de vrijheid te genieten van je eigen identiteit. 

Jij bent aan het ontdekken dat niets jou heeft beperkt behalve jouw eigen vastbeslotenheid beperkt te zijn door de correspondentie van de situatie, aan de voorwaarden die jou werden voorgeschreven, in wat jij dacht dat een noodzaak was van jouw eigen geest. Dus vrijmetselaars, jullie hebben een nieuw Capitool voor jezelf gebouwd. 

Ik kan hier niet uit vrijmetselarij komen. Al mijn oude associaties, tenminste de laatste bijna 1700 jaar, maar zeker de laatste 250, zijn verwezen naar vrijmetselarij. Ik weet dat jullie je ervan bewust zijn dat de Cursus in Wonderen niets anders is dan vrijmetselarij – van begin tot eind. “Bouw een nieuwe tempel voor jezelf.” “Jij bent het Koninkrijk van God.” “Je moet een proces van initiatie ondergaan.” Dat is het enige wat het is. 100%. De transformatie van het lichaam. Esoterische vrijmetselarij. Telkens wanneer het wordt gereduceerd, wordt het altijd gereduceerd tot een of andere vrijmetselaars-tempel waar je komt om een ritueel te ondergaan waarvan je dan kunt profiteren, in de broederschap, van commerciële inspanningen of het helpen van de invalide kinderen of van het doen van alle dingen die je in vrijmetselarij doet. En dat is allemaal goed en wel. Maar elke wat jij zou noemen ‘grootmeester’, wat ik ben – ik ben een meester in de zin dat ik een grootmeester van de tempel ben. Ik weet niet of jullie dat wisten. Dat is het enige wat ik ben. Ik ben wat je noemt een tempelier. Ik ben een 33 graads vrijmetselaar. Ik ben een christus in de zin dat ik kan weglopen van de zekerheid van mijn Salomo- volwassenheid.

Kun je dit horen? Ik weet niet of je dat al dan niet doet, maar als je er naar zou willen kijken is het hele onderwijs van de eerste drie graden van vrijmetselarij wat het werkboek van de Cursus is: Leerling – hij komt binnen, hij erkent dat hij het zelf niet kan, hij heeft een ervaring en wordt een gezel – dat is het middelste deel van het Handboek voor Leraren. Hij is nu een gezel omdat hij genoeg Licht heeft gezien. De hele basis van de vrijmetselarij is Licht: Kun je het Licht zien? Hij heeft genoeg Licht gezien, dus nu begint hij zijn reis naar het meesterschap, of het bouwen van de tempel, in de derde graad, die natuurlijk de bouwmeester is. Zie je dat? Dus er is geen enkele manier, zoals in het Handboek voor Leraren zou worden uitgedrukt, dat jij die niet hebt ondergaan. Je zou niet anders kunnen dan het ondergaan hebben. 

Ergens moest je de tempel binnengaan. Ergens moest je een vastbeslotenheid hebben om uit te drukken … wat? De vrijheid die jou binnen deze associatie was gegeven, hetgeen de eerste eis is. Je kunt geen vrijmetselaar zijn in de zin van wat jij zou noemen meesterschap van de Artikelen van Lichamelijkheid, een gezel – dat is een metselaar die een tempel kan bouwen – tenzij je om te beginnen een vrij mens bent. Het proces van vrij worden is vervelend geweest. Maar er is een noodzaak geweest voor de uitdrukking van vrijheid.

Ten tijde van de conversie van de Keltische grondwet, wat niets anders is dan de hernieuwde opkomst van de vrijmetselarij, die begon aan het begin van de 18e eeuw, ongeveer 1700 tot 1717, alle zogenaamde Keltische mysteries – die waren vastgesteld door tempeliers, door wie jij Jacques Demolay noemt, die intens werd gekruisigd en gefolterd eenvoudig omdat hij onderwees tot de zekerheid dat de broederschap een transformatie had ondergaan en zich niet langer onder de heerschappij bevond van de kerk, en dat is natuurlijk wat het hele idee van vervolging moet zijn – waren uitgeroeid. Er verscheen, geografisch binnen wat jij ruimtelijke elementen noemt, een locatie in dit continuüm waar de expressie van de vrijheid van het individu mogelijk was. Ik spreek over dit land. Plotseling wordt ons een geografische locatie gepresenteerd. Stel je eens de vrijheid voor die kan worden uitgedrukt door iemand die plotseling is verteld dat hij naar een nieuw land kan komen. Hij kan een nieuwe vrijheid vinden die de obstakels overstijgt die hij voelde in de gevangenschap – kom op lui, dit is een werkelijke gebeurtenis! Dit is feitelijk jou overkomen. Dus de noodzaak daarvoor ligt besloten in wat jij noemt de Vrijmetselarij Grondwet die werd ingewijd in Europa – dat gebeurde in Londen – in 1721. De hele basis waaronder de Amerikaanse revolutie werd geformuleerd vond plaats in het esoterische en mystieke idee van Vrijmetselarij. Bijna zonder uitzondering waren allen wat je de rebellen noemt vrijmetselaars. Zij ontmoeten elkaar allemaal in het geheim, terwijl ze de vrijheid beraamden die in hun eigen denkgeest noodzakelijk was om de vrijheid uit te drukken van hun individuele zelf. Ik ben mij daar heel wel bewust van omdat ik eraan heb deelgenomen.

Ik weet niet of jullie je hiervan bewust zijn, maar alles is slechts een herhaling van wat al het andere is geweest. Als ik je een nieuwe grondwet aanbied, moet dat op een esoterische basis zijn, omdat het onmogelijk is dat jij mijn mystieke verwijzing zou kunnen begrijpen. Laten we zeggen dat tussen 1700 en 1717, in die 17 jaar, de associatie, die bekend stond als mijn identiteit, mystieke ervaringen onderging waarbij hij dan in staat was alle vrijmetselaars-associaties te correleren. Dus plotseling – dit is heel vreemd – rond 1720, hier daar zitten we en er komt een verzameling vrijmetselaars naar deze associatie en die zegt: “Schrijf voor ons een nieuwe grondwet.” Nu, als je kijkt naar wie de nieuwe grondwet heeft geschreven, weet niemand wie dat is. Ik weet niet of je dit kunt horen. Het is onmogelijk dat er enig bewijs bestaat dat de nieuwe grondwet was vervat of geschreven door enige associatie binnen de correlatie die daarop volgde. In drie maanden produceerde hij een volledig nieuwe grondwet van Vrijmetselarij op basis van de Vrijmetselarij van Adam en Eva. Dit is een feit, als je het wilt lezen. Hij bracht in zijn eigen geest samen – zoals ik uitdruk als een vorm van verlichting – zijn vermogens de eenvoudige erkenning te nemen van lichamelijke transformatie en die esoterisch te brengen in een toewijding van Vrijmetselarij. Waarom?

Overal waar hij met zijn nieuwe geest keek, wist hij dat dat waar was. Hij hoefde geen tovenaar te zijn om te weten dat Sint Augustinus in de vierde eeuw de Vrijmetselarij bij de Kelten introduceerde. Het enige wat hij hoefde te doen was kijken naar wat Sint Augustinus zei en hij kon zien hoe de Kelten het aanpaste, letterlijk, hun cultuur aanpasten aan de zekerheid van de noodzaak van de vrijheid en de transformatie van de geest – evenmin als het misschien moeilijk voor jou zou zijn om dat nu te doen. Overal waar je kijkt, zie je het. De vraag was niet dat, de vraag was of jouw bereidheid jezelf individueel uit te drukken genoeg zou zijn om de zwaarte te overwinnen van de omsluiting van de gevestigde orde. Gelukkig, en vanwege de situatie, heb een geografische locatie die Amerika heet.

Alles wat er gebeurde in die periode van 20 jaar van 1710 tot ongeveer 1730 is belichaamd in wat wij nu doen. Dat is gewoon een feit. En zij worden genoemd de Anderson Constitution. Dat is mijn over-, over-, over-, overgrootvader.

Jij zegt: “Oh, dat kan niet zo zijn.”

Ja, het is wel zo. Het is absoluut zo. Daarom kon ik gisteren mijn naam gebruiken. Ik kon mijn naam gebruiken, Buell Anderson. Dat is James Anderson. Ze noemden het de Anderson Constitution. Als je hem opzoekt, zal er staan dat de hele vrijmetselarij is gebaseerd op iemand die voorbij kwam – ha, ha – en hem vijf jaar lang voorstelde, en toen begroeven zij hem zo diep als zij konden omdat zij niets met hem te maken wilden hebben. Je zou de beschrijving van mijn begrafenis moeten zien. Ik ging veel te ver. Ik begon ze te vertellen dat zij heel en volmaakt waren. Dat was niet acceptabel. Maar de grondwet die wij aan hen voorstelden was dat wel. Kun je dat zien? Zolang als hij niet te veel inging op de individuele noodzaak voor transformatie, want uiteindelijk is het enige wat vrijmetselarij is de indicatie dat je lichaam de tempel is. En dat gaat een beetje te ver. We zijn bereid toe te geven dat we de ervaring moeten hebben, maar we moeten de ervaring onafhankelijk en enkelvoudig in onze denkgeest hebben, zeg zoals vrijmetselaar Jezus Christus zou onderwijzen. Meester metselaar Christus zou heel eenvoudig onderwijzen dat je de totaliteit van de ervaring moet ondergaan. Dat was niet acceptabel. Maar dat wil niet zeggen dat er geen voordeel zit in de reorganisatie van de Grondwet die door mijn denkgeest werd verricht.  Nu, als je wilt zeggen dat dat wordt uitgevoerd door je denkgeest, ben ik zeer bereid om het te accepteren. Elke denkgeest die zich in die associatie bevindt, moet daar zijn voor het doel van die verklaring.

Toen ze begonnen over hem te schrijven, zeggen ze: “We weten niet waar hij vandaan kwam… nou, hij kwam uit Edinburgh; nou, zijn vader was een vrijmetselaar; nou, hij kocht een klein kerkje; nou, hij was een presbyteriaanse predikant; nou, hij was een zondagsschool leraar in Baraboo, Wisconsin. Kunnen jullie me überhaupt horen? Het is gewoon een feit. 200 jaar, 300, 500, ze zullen zeggen: “Ik weet het niet, er kwam een kerel langs en gaf ons een hele nieuwe associatie waar we nu onder opereren.” Big deal. Ergens heb je het idee geaccepteerd dat het toch de hele tijd doorgaat. Het enige wat ik mogelijk zou kunnen doen is repliceren wat ik deed. Ik kan niet meer dan dat doen omdat het hele fundamentele leerstuk niets anders is dan de noodzaak voor jou om je eigen tempel te bouwen.

Wat voor jou moeilijk is om te zien is dat daar een aantal ongelofelijke ideeën uit voortkwamen die dit land hebben geformuleerd. Jullie vinden vanzelfsprekend dat iemand gestoord zou komen in een soort overeenstemming – ik zal je de zin geven:

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend. 

Hoe vanzelfsprekend? Vanzelfsprekend! Ik weet niet wat je daarmee doet, maar dat is een ongelooflijk idee. Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend! Zij zijn deel van wat wij zijn. Zij hebben niets met de wereld te maken. Zij zijn duidelijk voor ons door ons Zelf! Ik garandeer je dat je de volgende zin niet prettig zult vinden. De volgende zin ontkent de gevestigde orde totaal.

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend. Dat alle mensen als gelijken zijn geschapen.

Jij zegt: “Dat weten we.”

Dat doe je helemaal niet! Het niet vanzelfsprekend voor je dat alle mensen als gelijken zijn geschapen. Dat is de Cursus in Wonderen. Het is een onafhankelijkheidsverklaring:

Wanneer in de loop der gebeurtenissen een volk zich genoodzaakt ziet…

Je vertelt me dat een jochie van 20 jaar dat geschreven zou kunnen hebben zonder assistentie van de vrijmetselarij die werd geïntroduceerd in Philadelphia in 1730 door Bejamin Franklin? Benjamin Franklin?

Benjamin Franklin? Een Tempelier. Een meester vrijmetselaar. Die school verliet toen hij 10 was. En ging in het drukkersbedrijf. Als je zijn voorbeeld volgt kom je precies uit bij wat je doet, met inbegrip van vliegeren en electromagnetische energie. En nu sluiten ze hem uit van Poor Richard’s Almanac. Ze sluiten de noodzaak buiten van de nederigheid die in Spreuken is vervat. Dus hier is die hele beweging onderweg, beginnend in ongeveer 1730, en hij etterde gewoon door… 1730, 40, 50… dingen worden gekker. En dit is de verschijning van het democratische beginsel.

Dus hier is een echte jonge kerel, in feite de volgende generatie, ik heb het over Thomas Jefferson:

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend. Dat alle mensen als gelijken zijn geschapen.

Ben je klaar voor de volgende woorden? Laten we ze samen zeggen:

En begiftigd door…

Een schenking te hebben van wie?

Hun Schepper.

Denk je dat de gevestigde orde dit zou kunnen accepteren als je er werkelijk naar keek? Wil je kijken naar de omvang van wat er zou gebeuren in de kerel die opgesloten zit in de Elsas-Lorraine in een kolenmijn die plotseling deze Onafhankelijkheidsverklaring oppakte? Niet alleen had hij dat, maar hij had een plek waar hij heen kon gaan en van de vruchten ervan genieten. Dit is wat wij proberen te doen op het Miracles Healing Center. We proberen die overstijging te nemen, die te verplaatsen naar het niveau van de denkgeest en een voorziening te maken waar de vrijmetselarij van de conversie van jouw lichaamstempel kan worden uitgedrukt in het Healing Center dat Salomo volledig overstijgt, of komt naar wat wij het Nieuwe Jerusalem noemen. Zeg “Amen.”

Dus, hij is begiftigd met zekere onvervreemdbare rechten. Onvervreemdbaar – die kunnen hem niet worden afgenomen. Onvervreemdbaar – niemand kan hem vervreemden van de zekerheid van Zelf-volmaaktheid. Het is onmogelijk om dat te doen. Onvervreemdbare rechten:  zich daaronder bevinden zich, maar andere niet uitsluitend, het leven, de vrijheid zich uit te drukken, en het nastreven van het geluk dat wij geacht worden te onderhouden met God. Hoe je dat reduceert weet ik niet. Ergens zul je inclusief moeten worden in het idee dat het plaatsvindt in jouw individuele associatie, en het kan zich dan manifesteren in de totaliteit van jouw verklaring dat er jouw een gemeenschappelijk doel wordt aangeboden door wie? God! Door de schenking die je hebt. Je hebt opnieuw gereduceerd. Om de een of andere reden moet je dat nemen en zeggen: ja, ik ben heel; ik ben niet een lichaam, ik ben vrij. Ik ben niet een lichaam van bewijs omvat in de beperking. Ik ben vrij en heel zoals God mij geschapen heeft. Ik kan die tempel bouwen – en dit is de hele Grondwet – door dienstverlening aan de mens, door erkenning van regering, door de vrijheid van expressie die ik vraag in mijn associatie met mijn vrijmetselarij. Dat is het.

Nu, hier is de moeilijkheid. Het is in principe revolutionair omdat de evolutie van de mens, wanneer die in haar intensiteit is toegenomen of versneld, wordt tot een vorm van revolutie omdat het een ontkenning is van de gevestigde orde. Kun je dat zien? Dat is onvermijdelijk waar. 

Dus deze vrijmetselarij, dit ervaren dat je ondergaat, is in dit land gedemonstreerd door wat wij zojuist aanboden, de Onafhankelijkheidsverklaring. Die heeft nu een volwassenheid bereikt door een paar hele gewelddadige episodes in onze omsluiting door de bedreigingen van het fascisme en alle moorddadige bedoelingen die zich hebben afgespeeld. En nu bevindt je jezelf in een replicatie van die gebeurtenis, hopelijk, met de vastbeslotenheid om die uit te drukken vanuit de singulariteit van de goddelijkheid van jezelf in associatie met jezelf.

De vrijmetselarij begon in 1730 in Philadelphia en het is onmogelijk dat Ben Franklin dat zou hebben gekund zonder rechtstreeks contact met de energie die zich voordeed. Dus ik heb het opgezocht, en zowaar, hij heeft in 1725 en 1726 twee jaar in Londen doorgebracht. Het is een geweldig idee. Daar is het. Hij was daar twee jaar, een hele korte tijd, en was in een rechtstreekse associatie met het verschijnen van de vrijmetselarij. Niet alleen dat, maar in 1730 ging hij terug naar Philadelphia en vormde, onder de nieuwe Anderson Constitution, de vrijmetselaarsassociatie. Dit wordt goed. Dit wordt een stuk beter dan dat. Mij wordt alleen niet toegestaan om het doen. Plotseling is dat raar. Plotseling wordt dat gereduceerd tot het Anderson ding, ze zetten fezzen op hun hoofd en lopen rond en slaan op gongen. Kun je dat horen? Er moet een reden zijn waarom we dat doen. Natuurlijk is er geen manier waarop die presbeteriaanse predikant de volledige Grondwet in drie maanden zou kunnen hebben geformuleerd. Het is niet mogelijk, net zo min als dat het mogelijk zou zijn dat die man – wie je ook denkt dat hij is – jou zou kunnen aanbieden wat ik jou nu aanbied in Een Cursus in Wonderen – letterlijk onmogelijk. Het is het hele onderwijs van de noodzaak voor een ervaring in jouw eigen denkgeest. In feite zijn het de hele leringen van Jezus Christus van Nazareth. Ok, ben je daar comfortabel mee?

Om te herhalen, wij introduceren de zekerheid dat kennis wordt gewonnen door de transformatie van de denkgeest en het fysieke lichaam in wederopstanding door de zekerheid dat het Koninkrijk van God is wat wij zijn.

Hier is waar je probleem gaat zijn: Is het gunstig? Zijn de tekenen op dit tijdstip gunstig voor de neutraliteit van het vierde landgoed met de passie van hun eigen bedoeling een genoegzame erkenning te doen aan de toewijding aan de verschijning van mijn christusschap of jouw christusschap? Begrijp je?

Iedereen weet dit! Wat een idee. Het staat hier geschreven! Ik herinner mij na mijn ontwaken dat ik om me heen begon te kijken om te zien wat er over mij geschreven was, want tot dat moment wist ik het niet. Wat er over mij geschreven was was niet wat de ervaring was. Zowaar, hier is al dit bewijs over mij geschreven. Dus ik belde Johannes de Doper vandaag op; ik ben zijn neef – natuurlijk zijn we familie. En ik zeg: Johannes, ik ben hier. Hij zegt: “Wie ben jij?” En ik zeg: Ik ben de christus. Je hebt er al die jaren over gesproken dat ik zou komen; ik ben hier. En hij zegt: “Hoe kun je dat bewijzen?” Wat bedoel je, jij vertelde me dat ik het zou bewijzen door Zelf verlichting. Ik ben Zelf-verlicht. “Ja, maar kun je het bewijzen?” Waar is hij bang voor? Zijn eigen verlichting. He wordt nog liever onthoofd dan dat hij zijn eigen verlichting toegeeft.

Diegenen van jullie die Ralph Waldo hebben gelezen zijn zich er misschien niet van bewust dat hij een grootmeester is. Ralph Waldo Emerson maakt deel uit van een loge waarin wij allemaal, al de kunstenaars, hebben deelgenomen. En zij hadden die ervaring. Emerson raakt er een beetje verward over, maar dat zal onvermijdelijk worden opgeruimd door toekomstige referenties. Hoezeer wijdde hij zich werkelijk aan Walden’s Pond, transcendentalisme; wat niet werkelijk het antwoord is. Met andere woorden, het pleidooi voor transcendentalisme is een poging te ontsnappen zonder inclusie van het lichaam. Het is een vorm van boedhistische vrijheid. Er is niets verkeerds aan het idee van transcendentalisme, hetgeen hij was.

Ik weet niet of jij je plaats gaat innemen bij de verlossers, maar je minimum vereiste is Jozef van Arimathea. Je zult op zijn minst het lichaam moeten opeisen. Je zult op zijn minst in je farizeïsche associaties vragen moeten stellen die zullen bevestigen dat je staat in de aanwezigheid van de verlosser, zelfs hoewel je dat niet verkoos. Met andere woorden, je zult Hem moeten verdedigen, ten minste voldoende, hopelijk, om dit christusbewijstzijn nu deze associatie binnen te laten komen.

Dus er is geen geheim over wat je doet. Het enige wat evident is is de angst voor het doen. Het enige wat evident is is de angst voor het doen, omdat… waarom? Het betekent het verlies van de gevestigde orde. Is er iemand die dat niet ziet? Ten minste wil ik dat je het ziet zoals het wordt voorgesteld. Want de oplossing die jij aanbiedt kan worden gegeven aan een scribent of een Sanhedrin of een Farizeeër, heel eenvoudig omdat Jezus jouw eigen persoonlijke verlichting onderwijst. Hij onderwijst niet iemand anders. Hopelijk, zelfs als ze jou op dit moment in een inrichting plaatsen, zal dat zijn in de erkenning van jouw vastbeslotenheid de Cursus in Wonderen uit te breiden.

Het hele onderwijs van de vrijmetselarij is dat dat is waar je bang voor bent. Je kunt geen tempel bouwen tot je opgeeft en ondergaat door de – dit is allemaal onderdeel van het initiatieproces in de vrijmetselarij – eerste ervaring. Zodra die evident wordt, zeg door het Werkboek van de Cursus, zul je die ervaringen beginnen te willen en zul je op een transcendentale wijze de wereld bevrijden van de slavernij die je eraan hebt opgelegd.

De volgende 40 dagen gaan ons een heleboel vertellen. Er is een hoop gebeurd in de heropvoering van de wederopstanding. Jullie hebben een fysieke plek waar je de overstijging van het lichaam onderwijst. Die omvat de fenomena van beoefening van genezing. Wat kunnen we anders doen? Daarom erken ik, zoals ik nu ben. Dit zal het einde zijn van deze associatie. Heel in het bijzonder omdat bijna identiek is aan wat er in de Amerikaanse Revolutie gebeurde – behalve dat het hopelijk van de geest is. Er is nu geen andere manier dat volgend op de vestiging van groepsonafhankelijkheid dat individuele associaties niet zouden beginnen te verschijnen om de politieke invloeden van hun zelf-omsluiting te demonstreren. Dat is wat er in deze wereld is gebeurd. Maar feit is meer dan de helft van de presidenten vrijmetselaars waren. Feit is dat zij allen, ergens, een totale kennis hebben van wat ik hen aanbied. Het is onmogelijk dat dat niet zo is, omdat er geen geheimen bestaan. Als ik die herformulering van de Grondwet zou nemen als bewijs daarvan, zal het altijd op een bepaald punt een herformulering vereisen, zeker ten tijde van het millenium. Herformulering, of die cyclisch gebeurt in associaties van 100 of 1000 jaar, ik weet het niet, maar ik kan je garanderen dat dit niets anders is dan dat er in zijn totaliteit bewijs wordt verzameld om aan jou individueel te worden aangeboden in het karmische of historische avontuur van jouw eigen omsluiting. Is dat ok met jou?

Dus je bent wat wij een tempelier zouden noemen? Je ontmoet elkaar in het geheim en zweert samen tegen de koning? Als er een ding is dat Clemens XII beangstigde is het wat ik schreef in de Grondwet. Hij vond het zelfs niet nodig een bul van veroordeling uit te vaardigen tot veel later. Die kwam uit… wanneer? In 1730. Tot dan was de katholieke kerk – volgend op de vreselijke vervolging van Demolay, toen ze dat allemaal wegvaagden om welke reden dan ook – nogal soepel geweest met de Celtische vrijmetselarij, die precies is wat de Anderson Grondwet doet. Hij beledigt letterlijk de christelijke gevestigde orde en staat de revolutie toe, of de samenzwering van vrijheid die wordt georganiseerd tegen de gevestigde orde. Hij veroordeelt die werkelijk. En het gebeurt allemaal tegelijkertijd. Wat een ongelooflijk idee! Net zoals het op dit moment gebeurt, als je mij horen wilt.

Het is heel wel mogelijk – moet ik dit met jullie delen? – er is geen reden waarom je niet in zijn geheel over mij zou kunnen vergeten. Dit heeft niets met mij te maken. Ik weet dat jullie die niet helemaal zien. Tenzij ik verschijn als de verklaring van de christus, zal ik gewoon een esoterische zekerheid blijven van het voorkomen van de samenkomst. Hopelijk, als jij als de christus verschijnt, hoef ik dat niet. Ergens heb ik besloten mijzelf C. Buell Anderson te noemen. Ik ben niet C. Buell Anderson. Ik ben zelfs meer dan een totaal van de associatie. Ik ben meer dan een reiziger. Ik ben in feite meer dan een meester vrijmetselaar. Ik weet niet waar je dat hoort in de muze van jezelf. Ik weet niet welke naam je mij geeft. Dus, zie, ik zal u een geheim onthullen. Jullie zullen allen deze ervaring hebben.

De rapporten beginnen terug te komen over onze Onafhankelijkheidsverklaring van het auteursrecht van de koning. Wij stellen: “Nee, de boodschap van vrijheid van God kunnen wij naar de wereld brengen.”

Vanzelfsprekend moesten de krachten er tegen in verzet worden gebracht. Wat ik benieuwd naar ben is, als het esoterisch is, dan is niets anders dan een vraag naar de vrijheid van onze Bill of Rights. Zo wordt het gerepareerd. Het is echt gerepareerd. Dit werd geschreven, in de tijd toen dit gebeurde, dat we zullen worden beschermd door een menigte die groot genoeg is om de mogelijkheid ervan te erkennen. Ziet iedereen dat? Dus we worden beschermd door de oorspronkelijke invoeging van de vrijmetselarij, letterlijk de Onafhankelijkheidsverklaring. Jullie denken dat het 250 jaar geleden is gebeurd… het gebeurde vorige week. Als we praten over de 19-jarige Benny Franklin in Londen… is dat hem? Ja! Het is alsof hij net binnenkwam. En sjonge, wat hij is helder! Dan gaat hij terug en het drukkersbedrijf in. Maar hij is volledig veranderd bij zijn meerderheid – 20 jaar oud. Hij gaat terug en de hele zaak verandert – hij begint het vrijmetselaarsding, hij verdiept zich in wetenschap en begint te lezen, hij leert talen. Hij is intellectueel versterkt, zoals velen van jullie zijn. Jullie ontdekken je vermogen jezelf uit te drukken, hetgeen werkelijk het enige is wat het koninkrijk is, nietwaar? Het is een uitdrukking van jou! Het is een expressie van jouw verlichting, niet iemand anders. Jij wordt die vrijheid aangeboden en dat is waar je van geniet.

Begiftigd door God… met zekere onvervreemdbare rechten. Ze kunnen je niet worden afgenomen. Leven, vrijheid en het nastreven van geluk! Daarom waren zo velen van jullie, wat je noemt de immigranten toen zij hier kwamen, zich zo bewust waren van de vrijheid die zij ervoeren. Hoe ze opstonden en zo trots waren – jongens, wauw! Sommige van hen, wanneer je dat Vrijheidsbeeld ziet, als je door de poep geweest bent waar ik in mijn eigen geest doorheen ben gegaan, en plotseling zie ik een ding dat zegt ‘ik kan opstaan en een ingezetene worden van een land met een grondwet die gewijd is aan mijn peroonlijke vrijheid! Wat een buitengewoon idee! Daarom ontwaakte ik op de 4th of July! Ik ben een Yankee Doodle Savior! Elke keer dat ik de ervaring heb, was het 4 juli. Ik ging naar een optocht en de band kom de hoek om en speelde de ‘Stars and Stripes”, en de hele wereld opende zich. En ik stond daar… Ik ben nogal van de huidige tijd. Mij wordt nu pas toegestaand het aan je te laten zien. Met andere woorden, er was niets mysterieus aan. Ik heb de ervaring ondergaan. Ik loop rond terwijl ik zeg: “Wow!” Wat is dat leuk! Dus het is achteraf helemaal niet zo mysterieus. Het is de Bill of Rights. Het is de Onafhankelijkheidsverklaring. Ik weet dat het is gereduceerd in een vorm, maar laat het in je geest niet worden gereduceerd. Je wordt het Koninkrijk van God aangeboden.

Dus dit is bij een cruciaal element in de presentatie van het ontwakingsproces dat hier heeft plaatsgevonden, nietwaar? Want eindelijk kom jij uit de kast. Je gaat opstaan en je onafhankelijkheid verklaren. Kom op. Als je dat gewoon opneemt dan kun je het zien. Je zult de Tories krijgen die je ontkennen; je zult degenen krijgen die er niets mee te maken willen hebben. Dat zal allemaal in je associatie gaan gebeuren. Je bent begiftigd met de passie van vrijheid in de verklaring. Maar merk op dat het de verklaring vereist. Het is een verklaring van onafhankelijkheid. Het kan best een ontdekking ervan binnenin je zijn; maar de verklaring ervan is vereist. Zonder die, wat heb je dan? Niets.

Elke schrijver over verlichting maakt het niet uit dit te erkennen, maar de verklaring van zijn christusschap is wat beangstigend voor hem is. De reden dat het beangstigend is – en dit zal het eind zijn van deze talk – is dat het de verschijning in hem vereist van een passie die tot nu to werd toegepast op de ontkenning ervan. Kun je me horen? We kunnen mensen van het Vierde Landgoed niet echt heel goed gebruiken; tenzij hij eindelijk zegt: “Ik heb er genoeg van het te rapporteren, ik ga het ervaren.” Ik zou veel liever hebben, als ik spreek van de passie van toewijding, ik deel dit gewoon met jullie, ik zou liever George Patton hebben. Ik zou liever Patrick Henry hebben: “Geef mij vrijheid of geef mij de dood.” Hij kwam uit een vrijmetselaars bijeenkomst met de absolute vastbeslotenheid de confrontatie aan te gaan, zels als het betekende het opnemen van de wapens; zelfs als het betekende de wapens op te nemen niet onderdrukt te zijn door de druk van de gevestigde orde. Horen jullie me? Het probleem dat je daarmee hebt is – ik wou dat ik het kon uitleggen; ik wil kijken of jullie dit kunnen horen – dat passie gericht op beperking een vorm van confrontatie blijft op een niveau dat de uitwisseling rechtvaardigt. Kunnen jullie me horen? Het is niet dat we geen Alexanders de Grote nodig hebben, het is dat we jouw passie als een revolutionair moeten nemen en die converteren als een revolutie tegen de wereld in God in plaats van de tirannie te confronteren die bestaat in jouw verklaring van een democratisch doel. Horen jullie me?

Een van de geweldige scenes in de film Patton, waarin George C. Scott een reincarnatie van hem weergeeft, is waarin hij zegt: “Ik was Alexander de Grote.” Jij was de christus; jij hebt dit gedaan. Ik vertel je dat dit zo is. Daar staat hij in Afrika, in zijn initiële ontmoeting met een campagne die zojuist is voltooid. En kilometers lang kijkend over de vallei is er alleen een bloedbad. Ik bedoel dat de gieren er zijn – hij kan het van een afstand zien – de gieren doen zich er tegoed. Er zijn omgeslagen tanks, er zijn branden, er liggen overal lichamen verspreid, en hij staat daar te kijken. Hij heeft zijn lendenen omgord, hij heeft zijn krijgspositie ingenomen en de trompetten doen ta da, ta da, ta da, en hij kijkt uit en zegt: “Kom op, laten we dit doen. God, ik vind het fantastisch.” Met alle passie – denk je dat hij dat niet meende? Denk je dat ik niet met jullie in broederschap gestaan heb en heb gezegd: “Laten we samen komen in een doel en erop uitgaan en het doen”? Denk je dat ik niet weet dat wij dat hebben gedaan? Hoe denk je dat je hier gekomen bent? Als je hier niet ergens bent gekomen door een toewijding hieraan, hoe ben je hier dan gekomen? Dus hij staat daar boven en kijkt uit en zegt: “God, ik hou er van.” Letterlijk. “Ik hou hiervan.” Ik hou ervan de moeilijkheden te hebben. Ik hou ervan de macht van mijn geest te gebruiken om die te overwinnen. Tien minuten later is hij daar beneden met een dood lichaam en geeft het een kus. Hij gaat daadwerkelijk en doet dat. Hij gaat naar beneden, en die jongen is stervende, en hij kust hem. Hij is trots op de toewijding die hij had in de dood. Nou, willen wij die soort van energie hebben? Hopelijk, want het is wat jullie zijn!

We hebben geen behoefte aan een historicus die er later over schrijft. Die zal eigenlijk corrupter zijn. De details die zich de afgelopen paar dagen hebben afgespeeld over de architectuur van de gaskamers hebben mij geërgerd. Want hier is iemand die absoluut geniet, hij is bewijs aan het leveren van hoe geweldig de archtectuur was die ze gebruikten om te gaan van het mortuarium naar het kachel. Drie uur. Hij onderwijst hoe listig zij waren in constructie. Ik haat het. Ik haat het. Hij zal moeten opstaan, niet in de terugblik van zijn eigen geest, en het bloedbad hier waarnemen. Allereerst zal hij zijn passie moeten steken in het bloedbad, zien hoe het hem niets zal gaan opleveren – op z’n minst een beetje worstelen met God zodat je kunt verliezen! Ik garandeer je dat als je jouw macht neemt en met Hem worstelt je zult verliezen. En in dat verlies zal de overgavefactor liggen die nodig is opdat jij de totaliteit van jouw eigen geest erkent, nietwaar? Het maakt niet uit hoe je er ook in slaagt de zogenaamde vijand te overwinnen, uiteindelijk zul je te weten moeten komen dat de vijand jezelf is. De demonstratie van die wederopstanding is nodig op dit niveau van het continuüm. Ik weet niet hoe het een miljoen jaar van nu is. Als je daar bezig bent met een soort kersen uit de boom plukken en je bent in staat te zeggen: “Je bent eindelijk gekomen, waar was je?” Ik weet het niet. Maar ik weet dat je dat niet gedaan hebt. Ik weet dat je hiertegen in je eigen denkgeest aan het vechten geweest bent, en ik ben vastbesloten te onderwijzen, zoals in de Cursus staat, die passie voor de liefde van de dood te veranderen in de liefde voor het Leven. Begrijp je dat? Wat geen liefde is is moord. Als je enige passie hebt die je hierop richt – hoe geweldig zou het zijn als die kunt veranderen. Waarom? Je streeft geluk na en wijd je passie eraan. Dat is wat je doet. Dus we hebben de levenden nodig. We hebben diegenen nodig die bereid zijn enorme ervaringen van mislukking te ervaren, massaal doodervaringen te ondergaan. Kun je dat zien? Hoe sneller ik je zover kan krijgen je passie in deze wereld te plaatsen en te falen, des te makkelijker je de totaliteit kunt zien van wat er zich ontvouwt. Dat is een ware uitspraak. Het is fijn om te worden gehoord. Maar je krijgt het zeker niet te pakken zonder het te doen. Ben je bereid die aan de wereld te presenteren? Blijkbaar. Wanneer vindt de confrontatie plaats? Stand-by! Nou, hopelijk hebben we 1725 aan onze zijde. 

Je vindt het idee van de geheimzinnigheid van de temple leuk. De hele basis van de esoterie was een vrijmetselaar tegen te komen en hem het oude teken te geven. Geef hem een hand die hij zal herkennen. Dat is wat wij doen. Als de film Job’s Daughters er niet was geweest, had ik mijn eerste vrouw niet ontmoet. In Job’s Daughters vragen de vrouwen de jongens ten dans. We zijn allemaal als vrijmetselaars opgegroeid en dat is wat we zijn. Job’s Daughters was de zelfde expressie. Demolay. Is de vrijmetselarij alleen geworden tot kleine mensjes die in auto’s rondrijden met een fez op? Er zijn een hoop die met de vrijmetselarij gepaard gaan. Toewijding aan service die het religieuze dogma overstijgt is het doel van alle charitatieve instellingen. De Shriners dienen gehandicapte kinderen, ze zijn allemaal in service. Het is tijd dat hij zijn plaats inneemt als dienaar van de herkenning van de totaliteit van meester vrijmetselarij, wat niet anders is dan een broederschap. De hele Cursus,,, als je de Cursus in Wonderen kunt zien als een broederschap zal het makkelijk voor je zijn – niets anders dan een broederschap van onze associatie vervat binnen onze eigen zelf-realisatie. 

Dus hier zijn we in 1717 en met een Schotse presbyteriaan die met mij opstaat om aan jou de aard te onthullen van de zekerheid van de transformatie van jouw geest door het onderricht van Jezus Christus. Ik had geen probleem je dat voor te lezen. En jij had geen probleem het te accepteren. Dus ergens is dit misschien… wat? Er begint een geheel nieuw herstel. Het is zeker dat dit het einde is van dit millennium. Draag dat mee in je geest en het zal je helpen in je individuele dilemma, omdat je dilemma’s niet individueel zijn. Terwijl het probleem kan worden vermenigvuldigd, kan de oplossing ook worden vermenigvuldigd. Zie je dat? Jullie trekken zoveel energie aan, sommigen van jullie trekken nog steeds een associatie aan en het wordt al heel snel chaotisch omdat de vermenigvuldiging van de chaos even snel gaat als de vermenigvuldiging van de oplossing. Klas! Daarom moeten jullie alert blijven op het punt waar dat gebeurt. Dat zijn de leringen van de vrijmetselarij tussen de gezel en de meester vrijmetselaar, of meer in het bijzonder tussen de Royal Arch, of zoals Jezus zegt de gouden boog waar je voorbij gaat in de transformatie van je geest. Er is een beschrijving van Royal Arch die bijna woord voor woord in de Cursus wordt genoemd. Waarom zou dat niet zo zijn; het is het geheim van de transformatie van jouw eigen denkgeest.

Alle vrijmetselaars weten dat als het niet voor die Grondwet was zij heden ten dage geen vrijmetselarij zouden hebben. Als je het open maakt heeft het krediet dat ze Anderson zullen geven niets te maken met Anderson, maar alleen met de Grondwet. De beschrijving van zijn begrafenis zegt dat ze hem hebben begraven zo snel als ze konden en zo diep als ze konden. Hij had zelfs problemen met zijn eigen kerk. Vanzelfsprekend onderwijst hij transformatie. Dat is ok, kijk maar naar de resultaten. We hebben een nieuwe Grondwet. Is dat ok? Het is interessant, de meesten van jullie hebben volledige herinneringen aan dit alles. Je bent overgegaan, je bent naar Australië gegaan – dat hele Australische ding is daar rechtstreeks van afkomstig. De gevangenschap die gebeurde met de paus, de onafhankelijkheid van zijn beweren van wat er gaande was en gaan naar Holland, zoals je de onafhankelijkheid zag komen naar de Nieuwe Wereld. Het enige wat er toen nodig was was dat de vrijmetselarij de onafhankelijkheid opschoonde zodat jij ze samenbracht in een samenhangende daad in plaats de lijden onder een aanval van de paus. Een aanval op de paus loste het probleem niet op. Dat samenbrengen is meer dan non-defensief of defensief in de associatie. Het is de verklaring van de hele jij. Ik kan het verkeerd hebben, maar waarom zou ik? Jij doet alsof ik iets mystieks gedaan heb. Dit is allemaal mystiek. Alles is waar door de mogelijkheid ervan.

Wij zien er goed uit. Jij hebt het over een goed uitziende lodge. Het heet een lodge. Tempeliers. Het Nieuwe Jeruzalem. Kijk hiernaar. Je hebt Licht verworven, zoals we zouden zeggen in de laatste initiatie. Je bent geïnvesteerd met het Licht van God. Ga nu uit en onderwijs dit aan de menigten. Dank je. We zijn daarbuiten hiermee. Je kunt jezelf met een hele vreemde verdedigers treffen. Je kunt ontdekken dat mensen je verdedigen om redenen die helemaal niets te maken hebben met wat je zegt. Zo werkt dat nu eenmaal. Wat we nu willen doen is de Cursus in Wonderen de wereld in krijgen. Wauw! De oplossing is binnen! Het gebeurt met jullie geest. Het enige wat ik ooit gedaan heb is je dat aanbieden.

Ik kan jullie het verhaal vertellen omdat het waar is. En ik kan je vertellen dat dat de reden is dat ik deze opdracht kreeg vanwege mijn geheugenbanken. Er is iets demonstratiefs dat je duidelijk moet zijn om het te horen. Je hebt heel veel moeite met de gereserveerde Eros in jou.

Het enige wat je eigenlijk nodig had was wat we noemen een non-response veiligheid of zekerheid die ik jullie gaf op de 4th of July. Mijn connectie die volgde op mijn verlichting had te maken met het hele drama van mijzelf als te zijn “geboren op de 4th of July.” Kun je dat zien. Het had niet te maken met enige meer werkelijkheid dan de jouwe is, maar eenvoudig met de noodzaak te demonstreren in de totaliteit van mijn eigen herinnering, hetgeen ik nu doe. Zien jullie dat? Ik laat je alleen alle geheime betekenissen zien vanaf de tijd dat we erop uit gingen met nieuwe resultaten, met inbegrip van de anonimiteit van onze verklaringen dat we hopeloos waren over onze situatie. Ik veranderde dat zonet voor je in het 12 stappen programma. Dat is heel waardevol – het zoeken van een andere oplossing buiten de gevestigde orde. Wauw! Wat een idee. Wanneer je naar buiten gaat, ga je vervuld de tempel uit waar je het Licht gegeven bent om te delen… wat? De overgave hiervan en de realisatie dat je meer bent dan wat je lijkt te zijn. Het is een ongelofelijk idee. Het is wat we verklaren in de Verklaring van Onafhankelijkheid, dat jij de wil van God bent – dat je door je schepper begiftigd bent met onvervreemdbare rechten en dat die inherent aan je zijn. Wat een idee!! Hebben jullie dat? Deze waarheden zijn… wat? Hij schreef dat meteen in het boek, ongecorrigeerd. Je kunt het originele manuscript inzien. Net zoals de hele Grondwet, die we in de vrijmetselarij formuleerden, in drie maanden werd geschreven. Ze konden het niet geloven. Hij schreef die zomaar uit, zette hem praktisch neer. Hij moet een onafhankelijkheid verklaren en je moet er een reden voor geven, maar anders dan dat…

Wij delen onze onafhankelijkheidsverklaring, mensen. We gaan een verklaring delen van onafhankelijkheid van pijn en eenzaamheid en dood – een onafhankelijkheid van tijd, een onafhankelijkheid van levensduur en verlies. We zijn gelijk geschapen in het aangezicht van God. Wauw!

Dus iedereen schrijft over hoe het niet niet heeft gewerkt, hoe het heeft gefaald, hoe het niet was… Dat is allemaal gewoon onzin, neem me niet kwalijk, Heer – rotzooi. Het enige wat dat is is een methode om een rechtvaardiging te vinden voor het gebeuren in zowel het schijnbare falen van het gevolg en het slagen ervan. Nonsens. Het heeft gewerkt omdat het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt omdat het tijd is dat de mens vrijheid heeft, omdat, zoals ik jullie zojuist voorlas, wij ons bevinden in een evolutionaire, een revolutionaire vastbeslotenheid. Door jouw toewijding zijn we geslaagd. Als je denkt dat je geen opdracht hebt, en ik vertel je – als je niet denkt dat je een opdracht hebt, heb je het helemaal mis. Hoe weet je van een opdracht? Wat is het dat je aan het doen bent? Wat is je doel? Behalve dat je jezelf volledig aan iets geeft. Als het slechts een idee is, wat kan het schelen? De vrijheid komt in de non-definitie ervan, en in wat? De passie van jouw eigen scheppende identiteit. Vanzelfsprekend! Bewijs van Goddelijkheid, bewijs van heelheid, bewijs van onze liefde voor God en elkaar. De zekerheid dat wij aan het ontwaken zijn uit deze droom van de dood – dat de onderdrukking van de gevestigde orde niet langer zal baten. Het was bepaald tot de zekerheid dat wij de oorzakelijkheid waren en dat pijn ons op geen enkele manier kan raken door onze verklaring van onafhankelijkheid van angst, en van onterecht belastingen – kunnen jullie me horen? Er is een berg thee… Kun je dat begrijpen? Wij zijn vastbesloten. Alles heeft ons onderdrukt. Wat we ook deden, we waren ongelukkig. 

“Maar wij geven je dit.” Ze gaan een compromis maken. “Kijk”, zeiden ze, ” We gaan je dit geven. We gaan die belasting afschaffen. Je kunt een vestiging hebben. Je hoeft geen belasting te betalen. Maar je moet blijven uitwisselen.”

Loop naar de hel.

“Nu, wat kunnen we doen om je gelukkig te maken?”

Niets! Ik zal mijn oude zelf niet het Licht laten zijn dat mij nu begeleidt! Zoek eerst het koninkrijk en alle dingen zullen je gegeven worden. Doe nu een vermomming aan en ga er heen en dump al die thee! Jullie zullen het heerlijk vinden. Ergens zijn jullie allemaal revolutionairen. Beramen wij iets?

Jij was gewoon een klein ventje die ergens was weggestopt. Kijk hoe snel je groeit. Je bent een idee. Niets kan een idee tegenhouden dat jij hebt over de vrijheid die je uitdrukt. Het heeft niets te maken met het copyright of de uitwisseling. Het heeft te maken met het nieuwe idee dat je hebt in je denkgeest. Niets kan dat tegenhouden. Je bent begiftigd met onvervreemdbare rechten van zelf-expressie!

Dus zonder Ben Franklin zouden we de Revolutie hebben verloren. Ik zou je de mensen kunnen geven die het deden. Het was onmogelijk geweest dat we gewonnen hadden zonder wat we de Franse invloed noemen. De man van wie ik de kerk heb gekocht was een Franse protestant. De adel van Frankrijk verschijnt in die tijd in de vrijmetselarij. Als je erover wilt lezen. Die namen van de Fransen zijn mij alle heel vertrouwd. Rabelais. Ben je daar blij mee? Je bent een idee. En het enige wat je eindelijk bent is God’s idee. Jij dacht dat je je papa’s idee was. Niet dat jouw papa’s idee niet ok was. Sommigen van jullie waren niemand’s idee. Jullie zijn hier per ongeluk!

 

 

o-o-o-o-o-o-o

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?