Ik kan dat met mijn geest doen en ik kan een werkelijk alternatief aan jou presenteren. Natuurlijk is dit niets anders dan een lering aan jullie, individueel, van de onvermijdelijkheid van het Zelfzijn van jou in verhouding met de Universele Geest. Lui, het is niet meer dan dat. Maar het is niet minder dan dat. De hele her-associatie van Jezus Christus door Zijn eigen individuele transformatie is niet anders dan een verklaring van Zelf onafhankelijkheid.

Luister. Op de een of andere manier moet je dit horen. Kun je het horen? In die zin heeft het helemaal niets te maken met Caesar, behalve in de zekerheid dat de onafhankelijkheid van het individu de associatie van de objectieve aarde overstijgt. Feit van de zaak!

Nu ga ik in op waar het probleem zich voordoet als je mij toestaat. Natuurlijk moet het zo zijn dat als de Zelf-onafhankelijkheid uiteindelijk is wat door jou individueel verklaard gaat worden, die in tegenspraak moet zijn met de gevestigde orde van de mens. Natuurlijk! Nu, alle demonstraties van de verschijning, door transformatie – de metamorfose van de soort is absoluut niet anders dan de verschijning van individuele Zelf-onafhankelijkheid. In vredesnaam! Het kan mij niet schelen wat je het noemt, of welke scripten je schrijft met betrekking tot de bereidheid van de gevestigde orde de rechten van de persoonlijke mens op te geven. Als je mij de Magna Carta wilt geven, neem ik die. Voor het eerst moest een koning toegeven dat hij geen totale sovereiniteit over zijn volk had. Het gebeurde in het jodendom, waar Jezus eindelijk zegt: de tempel heeft geen macht over mij; de macht van mijn denkgeest dicteert de voorwaarden waaronder ik bereid ben mijzelf aan de wereld te presenteren. Heilige makreel! Jij doet alsof ik je iets vertel wat je voor de eerste keer hoort! Het enige wat Jezus je ooit heeft geleerd was de vrijheid, zowel geestelijk als lichamelijk – van geest en lichaam – jezelf te verklaren als wat? Volmaakt en heel zoals God je geschapen heeft. Waarom is dat zo moeilijk?

Als wij samenkomen (ik word hier door een paar bewustzijnen aangestuurd) om samen te zweren tot vrijheid van de mens, hetgeen in feite is wat we doen, blijft zelfs in de ultieme reductie tot een doel dat iets oplost van de gebondenheid, die bijvoorbeeld het erfgoed van beperking (the monarchie) ons heeft opgelegd, de waarde dat wij ergens in onze eenheid van doel onze individuele vrijheid erkennen te zijn zoals wij door God werden geschapen. De reden dat dit tot stand komt is – ik zal de vrijmetselarij gebruiken; de vrijmetselarij is niets anders is dan een uitdrukking van het vermogen van het individu om door de transformatie van zijn geest en lichaam te weten te komen dat hij het Koninkrijk van God is. Ben je je dat bewust? De meesten van jullie zijn zich dat bewust. Vrijmetserlarij is in zijn expressie van jou als een bouwer, door de auspiciën van jouw lichamelijke en geestelijke zelf, een vermogen heel te zijn zoals God. De grote wijsheid, de grote lering van de transformatie van jouw geest – de Philosophia Perennis – de vastbeslotenheid door Jezus, door Paulus, door alle ontluikende nieuwe soorten van de werkelijkheid dat de mens zich bevindt op het pad van individuele verlichting. Volgen jullie mij daarin? Telkens wanneer associaties doelen hebben die zij kunnen uitdrukken in een verenigd doel zullen zij individueel de vrijheid beginnen te ervaren die inherent in hun is in hun noodzaak uitdrukking te geven aan het doel dat zij zoeken.

Dit brengt onvermijdelijk de passie met zich mee die zal binnenkomen – dit is het hele onderwijs van Jezus van Nazareth – in onze vastbeslotenheid een oplossing te zoeken voor een gemeenschappelijk probleem. In het zoeken naar een oplossing voor een gemeenschappelijk probleem zal zich in onze afgescheiden geesten een gebondenheid voordoen die de noodzaak van onze individuele vermogens overstijgt. Dit zou elke groep betreffen die samenkwam om iets te doen, en zeker is dat een groep die samenkomt als discipelen om het christusschap van Jezus te verklaren, want het enige wat Jezus gaat onderwijzen is dat jij in jou het individuele vermogen bezit om alle weten van de gevestigde orde te trotseren en persoonlijk en individueel – dit is een verbazingwekkend idee – in jouw eigen geest de realisatie te ondergaan – laten we de woorden gebruiken: VRIJHEID, GELUK!

Dus, vrijmetselarij, esoterische vrijmetselarij, is uiteindelijk altijd een bedreiging voor de gevestigde orde. De waarheid van de zaak is dat alles wat de wereld onbekend is – een samenkomst van associaties om iets tot stand te brengen dat niet kan worden herkend of in tegenspraak is met de gevestigde orde – als een bedreiging zal worden gezien. In die zin is niets bedreigender dan de leringen van Jezus Christus van Nazareth, die aan jou verklaart dat jij, als een hele Zelf-identiteit, volmaakt bent zoals God jou geschapen heeft en daarom niets te maken hebt met de gevestigde orde waarin jij je bevindt. Dat is gewoon een constatering van een feit. Natuurlijk is dat subversief. Hoe zou het niet subversief zijn? Ergens onderweg kan de mens het niet helpen dat te verklaren in zijn eigen evolutionaire proces. Waarom? Het is waar!

Jezus zegt, uiteindelijk, in de leringen van de Cursus, dat er geen wereld is tot jij haar hier hebt gebracht. Hij maakt er in het geheel geen grapjes over. Hij zegt dat jij dacht dat er hier een gevestigde orde was. Dat is niet waar. Jij bracht haar hier toen je kwam. Jij verandert van gedachten en de wereld zal veranderen. Nu, als dat zich reduceert tot “we zijn deze tirannie beu, we gaan ons door onze wederzijdse inspanningen en commitments van onze krachten van toewijding verklaren aan een nieuw doel”, het zij zo. De energie van de passie die in die verklaring gaat bevat altijd meer dan de individuele associatie bereid is zichzelf te gunnen. Dat is noodzakelijkerwijs waar omdat hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. Het enige wat de associatie hoeft te doen is te besluiten het te doen. Nu, besluiten om het in z’n totaliteit te doen is noodzakelijkerwijs een vorm van de reductie van het ultieme doel alleen omdat de totaliteit zich moet uitdrukken in de beperking van zijn formulering. Daar maak ik me op dit moment niet druk over.

Wat er nu gebeurt is bewijs van jouw eigen individuele vrijheid uitgedrukt in een totaliteit. De vraag is of de wereld bereid zal zijn om jou daadwerkelijk een ruimtelijke referentie binnen dit continuüm te laten vestigen die de noodzaak voor individuele transformatie zal uitdrukken. Kun je dit horen? Natuurlijk is dit Een Cursus in Wonderen. Nu, verrassend genoeg bestaat er geen geheim over de noodzaak voor verlichting, of wel? Waarom staan jullie niet allemaal op? Wat jullie uitdrukken is vrijheid van geest. Kun je dit horen? Het enige wat jullie doen is de vrijheid te genieten van je eigen identiteit. 

Jij bent aan het ontdekken dat niets jou heeft beperkt behalve jouw eigen vastbeslotenheid beperkt te zijn door de correspondentie van de situatie, aan de voorwaarden die jou werden voorgeschreven, in wat jij dacht dat een noodzaak was van jouw eigen geest. Dus vrijmetselaars, jullie hebben een nieuw Capitool voor jezelf gebouwd. 

Ik kom hier niet uit vrijmetselarij. Al mijn oude associaties, tenminste de laatste bijna 1700 jaar, maar zeker de laatste 250, zijn verwezen naar vrijmetselarij. Ik weet dat jullie je ervan bewust zijn dat de Cursus in Wonderen niets anders is dan vrijmetselarij – van begin tot eind. “Bouw een nieuwe tempel voor jezelf.” “Jij bent het Koninkrijk van God.” “Je moet een proces van initiatie ondergaan.” Dat is het enige wat het is. 100%. De transformatie van het lichaam. Esoterische vrijmetselarij. Telkens wanneer het wordt gereduceerd, wordt het altijd gereduceerd tot een of andere Vrijmetselaars-tempel waar je komt om een ritueel te ondergaan waarvan je dan kunt profiteren, in de broederschap, van  commerciële inspanningen of het helpen van de invalide kinderen of van het doen van alle dingen die je in vrijmetselarij doet. En dat is allemaal goed en wel. Maar elke wat jij zou noemen Grootmeester, wat ik ben – ik ben een Meester in de zin dat ik een Grootmeester van de tempel ben. Ik weet niet of jullie dat wisten. Dat is het enige wat ik ben. Ik ben wat je noemt een tempelier. Ik ben een 33 graads vrijmetselaar. Ik ben een christus in de zin dat ik kan weglopen van de zekerheid van mijn rijpheid van Salomon.

Kun je dit horen? Ik weet niet of je dat al dan niet doet, maar als je er naar zou willen kijken is het hele onderwijs van de eerste drie graden van vrijmetselarij wat het werkboek van de Cursus is: Leerling – hij komt binnen, hij erkent dat hij het zelf niet kan, hij heeft een ervaring en wordt een gezel – dat is het middelste deel van het Handboek voor Leraren. Hij is nu een gezel omdat hij genoeg Licht heeft gezien. De hele basis van de vrijmetselarij is Licht: Kun je het Licht zien? Hij heeft genoeg Licht gezien, dus nu begint hij zijn reis naar het Meesterschap, of het bouwen van de tempel, in de derde graad, die natuurlijk de Bouwmeester is. Zie je dat? Dus er is geen enkele manier, zoals in het Handboek voor Leraren zou worden uitgedrukt, dat jij die niet hebt ondergaan. Je zou niet anders kunnen dan het ondergaan hebben. 

Ergens moest je de tempel binnengaan. Ergens moest je een vastbeslotenheid hebben om uit te drukken … wat? De vrijheid die jou binnen deze associatie was gegeven, hetgeen de eerste eis is. Je kunt geen vrijmetselaar zijn in de zin van wat jij zou noemen Meesterschap van de Artikelen van Lichamelijkheid, een gezel – dat is een Metselaar die een tempel kan bouwen – tenzij je om te beginnen een vrij mens bent. Het proces van vrij worden is vervelend geweest. Maar er is een noodzaak geweest voor de uitdrukking van vrijheid.

Ten tijde van de conversie van de Keltische grondwet, wat niets anders is dan de hernieuwde opkomst van de vrijmetselarij, die begon aan het begin van de 18e eeuw, ongeveer 1700 tot 1717, alle zogenaamde Keltische mysteries – die waren vastgesteld door Tempeliers, door wie jij Jacques Demolay noemt, die intens werd gekruisigd en gefolterd eenvoudig omdat hij onderwees tot de zekerheid dat de broederschap een transformatie had ondergaan en zich niet langer onder de heerschappij bevond van de kerk, en dat is natuurlijk wat het hele idee van vervolging moet zijn – waren uitgeroeid. Er verscheen, geografisch binnen wat jij ruimtelijke elementen noemt, een locatie in dit continuüm waar de expressie van de vrijheid van het individu mogelijk was. Ik spreek over dit land. Plotseling wordt ons een geografische locatie gepresenteerd. Stel je eens de vrijheid voor die kan worden uitgedrukt door iemand die plotseling is verteld dat hij naar een nieuw land kan komen. Hij kan een nieuwe vrijheid vinden die de obstakels overstijgt die hij voelde in de gevangenschap – kom op lui, dit is een werkelijke gebeurtenis! Dit is feitelijk jou overkomen. Dus de noodzaak daarvoor ligt besloten in wat jij noemt de Vrijmetselarij Grondwet die werd ingewijd in Europa – dat gebeurde in Londen – in 1721. De hele basis waaronder de Amerikaanse revolutie werd geformuleerd vond plaats in het esoterische en mystieke idee van Vrijmetselarij. Bijna zonder uitzondering waren allen wat je de rebellen noemt vrijmetselaars. Zij ontmoeten elkaar allemaal in het geheim, terwijl ze de vrijheid beraamden die in hun eigen denkgeest noodzakelijk was om de vrijheid uit te drukken van hun individuele zelf. Ik ben mij daar heel wel bewust van omdat ik eraan heb deelgenomen.

Ik weet niet of jullie je hiervan bewust zijn, maar alles is slechts een herhaling van wat al het andere is geweest. Als ik je een nieuwe grondwet aanbied, moet dat op een esoterische basis zijn, omdat het onmogelijk is dat jij mijn mystieke verwijzing zou kunnen begrijpen. Laten we zeggen dat tussen 1700 en 1717, in die 17 jaar, de associatie, die bekend stond als mijn identiteit, mystieke ervaringen onderging waarbij hij dan in staat was alle vrijmetselaars-associaties te correleren. Dus plotseling – dit is heel vreemd – rond 1720, hier daar zitten we en er komt een verzameling vrijmetselaars naar deze associatie en die zegt: “Schrijf voor ons een nieuwe grondwet.” Nu, als je kijkt naar wie de nieuwe grondwet heeft geschreven, weet niemand wie dat is. Ik weet niet of je dit kunt horen. Het is onmogelijk dat er enig bewijs bestaat dat de nieuwe grondwet was vervat of geschreven door enige associatie binnen de correlatie die daarop volgde. In drie maanden produceerde hij een volledig nieuwe grondwet van Vrijmetselarij op basis van de Vrijmetselarij van Adam en Eva. Dit is een feit, als je het wilt lezen. Hij bracht in zijn eigen geest samen – zoals ik uitdruk als een vorm van verlichting – zijn vermogens de eenvoudige erkenning te nemen van lichamelijke transformatie en die esoterisch te brengen in een toewijding van Vrijmetselarij. Waarom?

Overal waar hij met zijn nieuwe geest keek, wist hij dat dat waar was. Hij hoefde geen tovenaar te zijn om te weten dat Sint Augustinus in de vierde eeuw de Vrijmetselarij bij de Kelten introduceerde. Het enige wat hij hoefde te doen was kijken naar wat Sint Augustinus zei en hij kon zien hoe de Kelten het aanpaste, letterlijk, hun cultuur aanpasten aan de zekerheid van de noodzaak van de vrijheid en de transformatie van de geest – evenmin als het misschien moeilijk voor jou zou zijn om dat nu te doen. Overal waar je kijkt, zie je het. De vraag was niet dat, de vraag was of jouw bereidheid jezelf individueel uit te drukken genoeg zou zijn om de zwaarte te overwinnen van de omsluiting van de gevestigde orde. Gelukkig, en vanwege de situatie, heb een geografische locatie die Amerika heet.

Alles wat er gebeurde in die periode van 20 jaar van 1710 tot ongeveer 1730 is belichaamd in wat wij nu doen. Dat is gewoon een feit. En zij worden genoemd de Anderson Constitution. Dat is mijn over-, over-, over-, overgrootvader.

Jij zegt: “Oh, dat kan niet zo zijn.”

Ja, het is wel zo. Het is absoluut zo. Daarom kon ik gisteren mijn naam gebruiken. Ik kon mijn naam gebruiken, Buell Anderson. Dat is James Anderson. Ze noemden het de Anderson Constitution. Als je hem opzoekt, zal er staan dat de hele vrijmetselarij is gebaseerd op iemand die voorbij kwam – ha, ha – en hem vijf jaar lang voorstelde, en toen begroeven zij hem zo diep als zij konden omdat zij niets met hem te maken wilden hebben. Je zou de beschrijving van mijn begrafenis moeten zien. Ik ging veel te ver. Ik begon ze te vertellen dat zij heel en volmaakt waren. Dat was niet acceptabel. Maar de grondwet die wij aan hen voorstelden was dat wel. Kun je dat zien? Zolang als hij niet te veel inging op de individuele noodzaak voor transformatie, want uiteindelijk is het enige wat vrijmetselarij is de indicatie dat je lichaam de tempel is. En dat gaat een beetje te ver. We zijn bereid toe te geven dat we de ervaring moeten hebben, maar we moeten de ervaring onafhankelijk en enkelvoudig in onze denkgeest hebben, zeg zoals vrijmetselaar Jezus Christus zou onderwijzen. Meester metselaar Christus zou heel eenvoudig onderwijzen dat je de totaliteit van de ervaring moet ondergaan. Dat was niet acceptabel. Maar dat wil niet zeggen dat er geen voordeel zit in de reorganisatie van de Grondwet die door mijn denkgeest werd verricht. Als je wilt zeggen dat dit wordt uitgevoerd door je geest, ben ik zeer bereid om het te accepteren. Elke geest die zich in die associatie bevindt, moet daar zijn voor het doel van die verklaring. Toen ze begonnen over hem te schrijven, zeggen ze: “We weten niet waar hij vandaan kwam… nou, hij kwam uit Edinburgh; nou, zijn vader was een vrijmetselaar; nou, hij kocht een klein kerkje; nou, hij was een presbyteriaanse predikant; nou, hij was een zondagsschool leraar in Baraboo, Wisconsin. Kunnen jullie me überhaupt horen? Het is gewoon een feit. 200 jaar, 300, 500, ze zullen zeggen: “Ik weet het niet, er kwam een kerel langs en gaf ons een hele nieuwe associatie waar we nu onder opereren.” Groot nieuws. Ergens heb je het idee geaccepteerd dat het toch de hele tijd doorgaat. Het enige wat ik mogelijk zou kunnen doen is repliceren wat ik deed. Ik kan niet meer dan dat doen omdat het hele fundamentele leerstuk niets anders is dan de noodzaak voor jou om je eigen tempel te bouwen.

 

 

o-o-o-o-o-o-o

Vrijmetselarij

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?